ഈ അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക

നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തെ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് ഒരു അസുഖമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് വരും. പക്ഷേ എപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻ സ്റ്റോപ്പ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമായിട്ടല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെ ഒന്നാമത്തേതാണ് സെൽ റീ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത് കോശങ്ങൾ പുതിയത് ഉണ്ടാവാനും കോശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ കോശങ്ങളിൽ എന്താകുന്നു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് എൻസേം ആവശ്യമാണ്.

അതിനുകൂടി പ്രോട്ടീൻ എന്ന് ഘടകം അത്യാവശ്യകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഹോർമോണിന്റെ ഉല്പാദനത്തിന് പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻസുലിൻ പറയുന്ന ഹോർമോൺ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല അത്യാവശ്യമാണ് പറയാറുണ്ട് അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ കൂടിയിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അന്നജം കൂടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ തടി കൂടി വരുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment