നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ പൂർണമായും മാറും

അതോടൊപ്പം കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം പ്രവർത്തനം നടക്കാതെ വരും നമ്മുടെ കാലിലെ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ അശുദ്ധ രക്തം കാലുള്ള അശുദ്ധ രക്തം തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാലുകൾക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും.

പ്രൈമറി വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയും പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതുമാണ്. രക്തം തിരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യതതാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ കാലിലെ മസിലുകളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മസിലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്.

ഇത് രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വാൽവുകളുണ്ട് രക്തത്തെ തിരിച്ച് കാലിലോട്ടു വരാതെ ഹൃദയത്തിനോട് തന്നെ പമ്പ് ചെയ്തുവിടുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാൽ ബകൾക്ക് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ള അസുഖം വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *