വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ണാടി വയ്ക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക

വാസ്തുപരമായിട്ട് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടമംഗല വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ കണ്ണാടി വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് കൃത്യമായ സ്ഥാനവും ഉണ്ട് സ്ഥാനം പലപ്പോഴും പലർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ണാടി സ്ഥാനം തെറ്റിവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

കണ്ണാടി ഒരു വീട്ടിൽ സ്ഥാനം തെറ്റി വാസ്തു ദോഷം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൻറെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വിജയത്തിന് ആ ഒരു വീട്ടിൽ സകല ഐശ്വര്യവും വന്നു നിറയാനായിട്ട് കൃത്യമായ ഭാഗത്ത് കണ്ണാടി സ്ഥാപിക്കണം.

എന്നുള്ളതാണ്.വീടിൻറെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വാസ്തുപരമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ണാടി സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ട് ദർശനമായിട്ടാണ് കണ്ണാടി ഇരിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വീട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ണാടി ഉണ്ടാകണം ആ കണ്ണാടിയുടെ സാന്നിധ്യം മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വീട്ടിൽ കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ വേണം കണ്ണാടി വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ വേണം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment