ആൺകുട്ടികളുടെ ലിം.ഗം ചുരുങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം

ലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞുപോകുന്നു ലിംഗം ചുരുങ്ങി പോകാറുണ്ടോ? ഒരാൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം സാധ്യതയും ആകണമെങ്കിൽ ലിംഗത്തിന് എത്ര വലിപ്പം വേണം അതിൻറെ വണ്ണം കുറഞ്ഞുപോകുന്നു അതുപോലെ സ്കലന സംഭവിക്കുമ്പോൾ സെമന്റെ അളവ് കുറവാണ് വൈഫിനെ ഗർഭിണിയാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലാത്തവൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു പേടിയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.

പലപ്പോഴും ഇരട്ടയിൽ ഡിസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു തവണ പോലും ഭാര്യയുമായി എഫക്റ്റീവ് ആയി ഒരു സെക്ഷനിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരെ പല ആൾക്കാരോടും വീമ്പളക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് നാലു അഞ്ചു തവണയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.

എട്ടും 9 തവണ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സംശയമാണ് ഉദ്ധാരണ കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എന്താണ് ശീക്രസ്കലനം എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല ഒരാൾ സെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ യോനിക്കുള്ളിൽ വജൈനയുടെ ഉള്ളിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബീജം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതിനു മുൻപ് തന്നെ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു തവണ മാത്രം.

അപ്പോ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാകണമെന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലായിപ്പോഴും നമുക്ക് കല്ലനം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാരീരികം ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടും കൂടിവരാം എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *