വന്ധ്യത എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ

പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഐവിഎഫ് ചികിത്സയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ ചികിത്സയില് സ്വന്തം അനുഭവം ബീജവും തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞു തന്നെയാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് എനിക്ക് നോർമലി കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും നോർമലി ആര് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയിൽ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ.

ആക്ച്വലി അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒന്ന് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു കല്യാണം വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷം തോളം ശ്രമിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞ് ആകുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്നുമാസം ആയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പലരും ചെയ്യും നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും. തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ബീജത്തിന് കൗണ്ട് എത്ര എണ്ണം നോക്കണം.

അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിന് എതിരായി അതായത് പറഞ്ഞപോലെ ഈ ഒരു കൗണ്ട് മൂട്ടിലിറ്റി മോളജി പുരുഷനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ സൈഡിൽ ഹോർമോൺസ് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആണ് കൂടുതലും ഫസ്റ്റ് ഘടകം തന്നെസംരക്ഷണം അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബീജത്തെ മാത്രം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment