ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

കുടലിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വിചാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ വയറ് ആമാശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാമേജ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയാം. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതും പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം പോകാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം തന്നെ പോകുന്നു.

പക്ഷേ അത് ലൂസ് മോഷൻ അല്ല പോയാലും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആളുകളിലും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻറർ ശരീരം അതൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ കുടലിനെ ഡാമേജ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ. അല്ലാതെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് പൊതുവേ ആളുകളും കരുതത്തില്ല.

ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡാമേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് എടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ എന്നുപറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ലൈനിങ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടുന്ന് വരുന്നത് ഈ ഗ്ലൂട്ടെന്റെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ ആവുന്ന സമയത്താണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *