സ്ത്രീകളുടെ ഗർ.ഭപാത്രത്തിൽ ബീ.ജം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതി

നമ്മൾ ഒരു കപ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും ഇവാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യനെയും നോക്കണം എന്തിനാണ് കുഴപ്പം ആര്ക്കാണ് കുഴപ്പം എന്ന് അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് ആണ് ആദ്യം ഗർഭപാത്രം ട്യൂബുകൾ 2 ഭർത്താവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീജം ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിനകത്ത്.

നമ്മൾ ഐവിഎഫിന് പോകുന്ന കേസസ് അണ്ഡാശയത്തിൽ അണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അണ്ഡങ്ങൾ കൂടുതലോ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകാറുണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വന്നു അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് അടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗർഭിണിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബേബിക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് കേസിൽ ആണെങ്കിൽ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവ് ചലനശേഷി ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഐ വി എഫ് പോവാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ബീജത്തിന്.

കുത്തിവയ്ക്കുന്ന പ്രൊസീജർ ആണ് ഒന്നിപ്പിക്കുകയും അതൊരു ഭ്രൂണം ആവുകയും അതിൻറെ ക്വാളിറ്റിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് 100 പേര് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു പേര് ഗർഭിണിയാവാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ബീജത്തിന് കഴിവ് ആണെങ്കിൽ 100 പേരിൽ 15 പേരെങ്കിലും ഗർഭിണിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 40% വരെ ഗർഭിണിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഗർഭിണിയാവാൻ ഉള്ള സാധ്യതയും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗർഭിണിയാവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment