ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗുരുവായൂർ പോവുക

അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം ഒരു നിമിഷവും പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇട്ടു തരുന്നതാണ് ഈ സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ സൂചനകൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ്.

ആ ഒരു സമയത്ത് ഗുരുവായൂർ ദർശനം നടത്തുന്ന ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും ഈ ഏതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലാണ് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂര് പോകാൻ സമയമായി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ദേവനാണ്.

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ ആണെങ്കിലും എന്റെ കൃഷ്ണ എന്നൊന്നും മനസ്സുരുകി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് മന്ത്രമോ പൂജയെ ഒന്നു ആവശ്യമില്ല പൂർണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച ഒരു മനസ്സ് മാത്രം മതി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment