നിങ്ങളുടെ തള്ളവിരൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭാവി പ്രവചിക്കാം

നിങ്ങളുടെ പെരുവിരൽ നേരെ ആണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് ഒരു മനസ്സിനും ഉടമകൾ ആയിരിക്കും പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും നിങ്ങൾ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരണം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുള്ളവരാണ് ആദ്യം ഒരല്പം പകർമെങ്കിലും പിന്നീട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിനെ സാഹചര്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആത്മവിശ്വാസം സ്വയം നേടിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടേയും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വാക്കുക.

അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ആശ്വാസവാക്ക് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വയം ആശ്വസിപ്പിച്ചു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നു പോകാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ അത് എല്ലാം തരണം ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

സ്വന്തം അഭിപ്രായം അത് എവിടെയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും വെട്ടി തുറന്നു പറയാൻ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കാത്തവരാണ് അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തികളായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചിലരുണ്ട അതായത് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത വരും വളരെ കുറവാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാത്ത വ്യക്തികളും ആരെയും സോപ്പിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ല.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *