നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ അമിതമായി രോമമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തു നോക്കൂ

ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലായി രോമം വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഹേർടൂടിസം എന്ന് പറയുന്നു. സ്ത്രീകളിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസിൽ പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സോഷ്യലി പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളിലെ പൊതുവേ കൂടുതൽ രോമമുണ്ടാകുന്നത്.

ഹോർമോണൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം ഇത് പല സ്ത്രീകളിലും ഈ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻറെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻറെ രോമവളർച്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടീഷനാണ് സ്ത്രീകൾ കാണുന്നത് പി സി ഓ ഡീ ഇത് സിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഹോർമോണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുകൊണ്ടാണ്.

അത് ടെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നത് ഭാഗത്ത് താടി ഭാഗത്ത് ഓക്കേ രോമവ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു അസുഖമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ഭയങ്കരമായ മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവുക പിരീഡ്സ് കറക്റ്റ് ആയി വരാതിരിക്കുക ഒരുപാട് ക്ഷീണം മുഖത്ത് ഒരുപാട് രോമവളർച്ച ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment