പുരുഷന്മാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം

ഏകദേശം പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു 50 ശതമാനത്തിന് അധികവും പുരുഷന്മാർ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശീക്രസ്കലനം എന്നുള്ളത്. തല പുരുഷന്മാരും പറയാൻ മടിക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയും പറഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമിക്കുന്നവരാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങൾക്കൊണ്ടുമാണ് അതായത്.

മാസ്റ്റർപേഷൻ പോലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ മനസ്സിലെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഒരിക്കലും ആരോടും പുറത്ത് പറയാതിരുന്നത്. ഇതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലാണ് ആളുകളിലും ഉണ്ടാവുന്നത്.

അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഹെർക്കുലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ മോചനം നേടാനും സാധിക്കും മാത്രമല്ല പലരുടെയും ഒരു ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ശീക്ര സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയം തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനു കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് ഒരു 30 വയസ്സ വരെയുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണമാണ് ഒരു അസുഖത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇല്ല മനസ്സിലാക്കണം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *