അമ്മമാർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും വിജയത്തിനു സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അവരുടെ അമ്മമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ സുഹൃത്തും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.ഒരു അമ്മ ആണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺകണ്ട ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സകല ദേവന്മാരും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി മക്കളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി അമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ട വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട.

ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുതിർന്ന അമ്മമാർക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഇത് അറിയാൻ തലമുറകളായി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം പലപ്പോഴും വിട്ടു പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.അമ്മമാര് കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഉള്ളതാണ് ഓരോ സമുദായത്തിനും കുടുംബക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത്.

മനസ്സിലാക്കുക കുടുംബക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് ആ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാമാസവും മക്കളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം വരുന്നത് ധാരണത്തിന് മകൻറെ ലെവൽ മകളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രേവതി നക്ഷത്രം ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ആ രേവതി നക്ഷത്രം വരുന്ന നാളിൽ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയും വിമർശങ്ങളും വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment