പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയഹാതത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ

ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ഹൃദ്രോഗം മൂലമാണ്.കുഴഞ്ഞു വീഴുക ആൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻറെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അവസ്ഥ നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്.ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിൽക്കുകയും പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകാരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ്.ഒരു സംഭവമല്ല പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും 7 ലക്ഷം ആൾക്കാർ സഡൻ കാർഡിയാക്റസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ലോകമെമ്പാടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 40 വയസ്സിന് മേൽ ഉള്ളവരിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള കാരണം തന്നെ സഡൻ കാർഡിയാക്റസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിനെ വിഷയം നേരത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാവുന്ന അല്ലാത്ത ഒരാൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് ഏറ്റവും ഹെൽത്ത് കാണുന്ന ഒരാൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ജോലി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും രാത്രി നടക്കുന്ന സമയത്തും പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് ഹൃദയം താളം തെറ്റുകയും.

അത് നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയും വരാറുണ്ട്. അത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.ഔട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ സംഭവിക്കുകയാണ് കാണിക്കുന്നത് 8% ആൾക്കാരും മാത്രമേ അതീത സർവ്വേയർ ചെയ്യാറുള്ളൂ.അതിനു പ്രധാന കാരണം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ശരീരത്തിലെ ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോയി ഒരു നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചു വന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനും സാധിക്കില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment