സ്ത്രീകൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ കൗമാര പിന്നിട്ട കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവൾ യുവതികൾ സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര പറയാമെങ്കിൽ 60 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിച്ച ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം ഫിൽ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂറിൻ ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പ് ഫോറൻസ് ഉറക്കം.

ഓർഗൻ പറയുന്ന പേരാണ് യൂറിനറി സിസ്റ്റം ഇതിൽ കിഡ്നിയുടെ മൂത്രനാളി എന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റർ ഉണ്ട് മൂത്രസഞ്ചി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന യൂറോ അതുപോലെ ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ യൂറോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എബിൻ വയസ്സുള്ള ഇതേ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്.യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആയുർവേദ.

യൂറിനറി ഓപ്പണിങ് തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നപക്ഷം തന്നെയാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ട്രാക്കിംഗ് വ്യത്യാസമാണ് ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലാണ് അതിനാൽ തന്നെ ശാസ്ത്രപരമായി സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത്. പ്രധാനമായും കൗമാരകാലഘട്ടം കൗമാര കാലഘട്ടം മുതൽ യുവതികളിൽ സ്കൂളുകളുടെ കാണാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവരെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി സ്ഥലത്ത് റിയിൽ പഠിക്കുന്ന കലാലയങ്ങളിൽ വൃത്തിയില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈജീൻ ഇല്ലാത്തതുമായ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ അത് അടക്കി പിടിക്കുകയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment