ഹൃദയം മിടിപ്പിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം

ഹൃദയതാള വ്യത്യാസത്തിന് ആയിട്ട് കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയതാളത്തിൽ വ്യത്യാസം ഒരു അസുഖമായി വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നോർമലായി നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഒരേ താളത്തിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.അതുകൊണ്ട് 72 ബീട്സ് മിനിറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ വ്യത്യാസം സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് എണീറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓടുമ്പോൾ ഇത് കൂടാം കൂടും റേറ്റ് കൂടും ഉറങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞുവരും.

സാധാരണ 600 നും ഇടയിലുള്ള ആ ട്രിപ്പിൾ എക്സ് സൈട് വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാവുന്ന നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല ഹാട്രിക് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഹൃദയം നമുക്ക് സ്വകാര്യത എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ കൂടിവരുന്നത് കുറഞ്ഞുവരുന്ന ബ്രാൻഡഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുകയും കുറഞ്ഞു വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ സാധാരണ കുറഞ്ഞുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ബ്രാഡി ഏരിയാസ് എന്ന് പറയും.

അടുത്തത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നതും കുറഞ്ഞത് വരുന്ന ഒരേ ഒരേ ആൾക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞുകൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൂടിവരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ധാരാളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമുക്ക് അറിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോധം പോകും വരെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട് അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് നോക്കണം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *