ഷുഗർ ഉള്ളവർ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല

പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് കാലാകാലങ്ങളായി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നിശബ്ദമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മുമ്പ് 1500 മുതൽ ഈ രോഗം മാറിയിട്ടുണ്ട് 19 നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആധികാരികമായ മനുഷ്യർ പഠിക്കുന്നതിനും ചികിത്സാ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രധാന കാര്യം വർഷങ്ങളായി അറിയുന്ന ഒരു രോഗമാണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നോ അതിന് എങ്ങനെ തടുക്കണമെന്നും വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല.

‘പഠനങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് എങ്കിലും ന്യൂറോളജി 60 ശതമാനം രോഗികൾക്കും പ്രമേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പ്രമേഹം എന്നുള്ള ഒരു രോഗം ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കുടുംബപരമായി അതല്ലെങ്കിൽ ജനതയ്ക്ക് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ്.

അത് ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രമേഹം കുട്ടികളിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് ഈ രക്തത്തിലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല കോശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്ന 90% ആളുകൾക്കും പ്രമേഹമാണ്. അതിന് വരുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വണ്ണം ഒരാൾക്ക് എത്രവണ്ണം വേണം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment