ഇത് ഒരു അല്പം കഴിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറും

ഓർമ്മ കുറവ് തലവേദന ശ്രദ്ധക്കുറവ് നമുക്ക് ആളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വിളർച്ചയാണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അഥവാ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ അളവ് കുറയുന്നതാണ്. നോർമലി എത്രയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് എന്ന് നോക്കാം പുരുഷന്മാരിൽ ആണെങ്കിൽ 13 മുതൽ 16 വരെ സ്ത്രീകളിൽ 12 മുതൽ 15 വരെ കുട്ടികളിൽ 11 മുതൽ 13 വരെയാണ്.

പ്രധാനമായി മൂന്നു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നാമതായി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫൈബ്രോ എന്നതിനു വല്ല മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ കാണാം കുടലുകളിൽ മാറ്റവും ഉണ്ടായാൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർമി കുറയുന്നു രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരാം. മൂന്നാമതായി ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് വരാം നോർമലി ഒരു ആർബിസിയുടെ ആയുസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന 120 ദിവസം കുറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ രോഗങ്ങളിൽ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്.

പ്രധാനമായും ഗർഭിണികളായവരിലും കൗമാരക്കായ കുട്ടികളിലും ആണ് കാണുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം. തളർച്ച ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുക മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇവ ലക്ഷണങ്ങളും കാണും. അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ആണ് വരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ക്ഷീണം ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *