വെരിക്കോസ് വെയിൻ എങ്ങനെയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം

കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിലാണ് കാലുകളില് കൂടി കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ രക്തം നമ്മുടെ മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെനിന്ന് ചിത്രീകരണത്തിനായി എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അശുദ്ധ രക്തം ഒരിക്കലും ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോവാതെ അവിടെത്തന്നെ കട്ടയായി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇതിൽ പ്രധാനമായും മൂന്നു കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുമ്പോൾ രക്തം തിരിച്ചു പോകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവുക അവിടെത്തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ നിന്ന് രക്തം തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കറക്റ്റ്.

ആകാൻ വേണ്ടി അതായത് തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ബാലൻസ് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണവും നമുക്ക് വെരിക്കോസിനേയും വരാം. പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് തിരികെ താഴേക്ക് തന്നെ കാലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു അങ്ങനെ അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment