പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് 6 രഹസ്യങ്ങൾ

ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശാരീരികം ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പല ടിപ്സുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന ചികിത്സിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒത്തിരി പേരിൽ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയാലും അവർക്ക് എന്താ പറയാ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നു വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്.

നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എവിടെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസമാധാനമാണ്. സമാധാനമുണ്ടോ അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് മാനസികമായിട്ടും ഒരു ആരോഗ്യം ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഭൂരിഭാഗം കുടുംബങ്ങളിലെ മനസ്സമാധാനം കുറവായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ കൺസിലിങ്ങിലൂടെയും.

കോൺസെൻട്രേഷൻലൂടെയാണ് തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചികിത്സ എടുക്കുന്നു കാര്യം പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പുരുഷന്മാർ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലും അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ പുരുഷന്മാരെ എങ്ങനെ കമ്പയർ കണ്ടോ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുട്ടികളും നോക്കുന്നുണ്ട്.

ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ആ ഭർത്താവിന് 100% അത് കാരണം ലോകത്തുള്ള ഭർത്താവിനെ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിന് ആലോചിക്കുമെന്ന് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് എൻറെ സ്വന്തം ഭാര്യ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment