രക്തയോട്ടം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

ആളുകളുടെ കാലുകളിലൊക്കെ ചെലപ്പം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഞരമ്പുകൾ എല്ലാം തടിച്ച വീർക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ചില ആളുകളുടെ കാലുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറി ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് മാറായൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത്.

നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അശുദ്ധ രക്തം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് എങ്കിലും കാലുകളിലാണ് കൂടുതലായി കാണാറുള്ളത്. ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ആ ഭാഗത്തോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം നടക്കാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് അവരെ വെയിൻ തടിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്.

നമ്മുടെ വെയ്നുകളുടെ ബലവും കുറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രക്ത ഓട്ടത്തിന്റെ അഭാവം കുറയുകയും ആ ഭാഗത്തുള്ള ടോർച്ചറിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പ്രായം അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് മറ്റൊന്നാണ് പാരമ്പര്യം അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കുള്ള ആളുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണിക്കാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment