നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിനു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

തലേദിവസം ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുവേണം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ? ബന്ധം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുളി കുളിച്ചാൽ മതിയോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം.

എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ മതം ലൈംഗികതയെ വളരെയധികം പുണ്യവും പരിശുദ്ധവുമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ലൈംഗികതയ്ക്ക് ഹൈന്ദമതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദേവി ദേവന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവതിയെ തന്നെ ഭോഗശാല പ്രിയ തുടങ്ങിയ നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഹൈന്ദവ മതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രദർശനത്തെ പറ്റി ധാരാളം വിദ്യാധാരണകളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി ശാരീരിക ബന്ധം കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ദാമ്പത്യജീവിതം പോലെ തന്നെയാണ് തൻറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ജീവിതവും എന്നു പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യജീവിതം രചിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment