അലർജി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

തുമ്മൽ മാറാൻ ഒരു ഹോം റെമഡി അലർജി പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കാരണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പുതിയ ടെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

അതിനുവേണ്ട ടെസ്റ്റാണ് സ്കിൻ നമ്മൾ 72 അലർജി ടെസ്റ്റ് ഒരു പാനൽ ഓരോ കൊടുത്തത് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അലർജി ആണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കുത്തിനോവിക്കാതെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഈ അലർജി 90% വരെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനുപക്ഷേ ഒരു സ്പെസിഫികേജ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രായമായ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു 50 വയസ്സ് വരെ അതിന് അനുയോജ്യമായ പ്രായം പറയാം കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി പ്രായമായി സാധിക്കില്ല കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഒക്കെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായുള്ള കാര്യം.

അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് വേണമെങ്കിലും അലർജി അവർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം. അത് സൂര്യനെ കീഴെ എന്നായിരുന്നു സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെ എന്തും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അലർജി ഉണ്ടാക്കാം.

എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത്. പലർക്കും കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പുറത്തുപോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലു കൊള്ളുന്ന ഭാഗം മുഴുവനും കറുത്തിരിക്കുകയും.

ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ വെളുത്തിരിക്കുകയും അലർജി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/B5ukEnhYgkw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *