നിങ്ങൾക്ക് പണം കയ്യിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ശരീരത്തിലെയും മനസ്സിലെയും നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കുളിയിലും നാമൊന്ന് പോയി കുളിച്ചു വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

കുളിച്ചു നിത്യവും രാവിലെ വിളക്ക് തെളിയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കും ആ വീടിനും പ്രത്യേകമായ ഐശ്വര്യം തന്നെയാണ് വന്ന് ചേരുക എത്ര വലിയ ദൗർഭാഗ്യവും എന്ന കാര്യവും തീർച്ച തന്നെയാണ്.

ഈ കാര്യത്താൽ നാം കുളിച്ച ശേഷം ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ച് പറയുന്നു. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നാം കുളികഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ആദ്യം പറയുന്നത് സമയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ്.

ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുക എന്ന് കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്നിവയെല്ലാം ഫലമായി നിങ്ങളിൽ വന്ന് ചേരുന്നതും ആകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും.

ഈ സമയങ്ങളിലുള്ള കുളി നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് രാവിലെ തന്നെ ഏവരും കുളിക്കുവാൻ അതും രാവിലെ 8:00 മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ കുളിക്കുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

ബക്കറ്റിൽ ബാക്കിവരുന്ന ജലം ഒഴുക്കി കളയുക എന്ന കാര്യമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ പറയാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *