ഈ 10 ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

സ്വർഗ്ഗം നരകം എന്നിങ്ങനെ വിവിധതലത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരുന്നതാകുന്നു എന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമായും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നത് നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇപ്രകാരം പരാമർശിക്കുന്നത്.

കാരണം അതിനുശേഷം ഈ ജനനം ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഈ കാരണത്താലാണ് മോക്ഷത്തിന് നാം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിയാലും പിതൃലോകത്ത് എത്തിയാലും നരകത്തിൽ എത്തിയാലും പുനർജനിച്ച് മതിയാകും ഇവിടെ എത്തിയാൽ വീണ്ടും.

ജനനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പുതന്നെയാണ് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ജനന മരണചക്രത്തിൽ നിന്നും നാം പോകുന്നതല്ല അതായത് ചക്രത്തിൽ അകപ്പെട്ട് പോകുന്നതാണ്.നരഗത്തിൽ എത്തുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുനർജനിക്കുന്നു എന്ന് ഗരുഡപുരാണത്തിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ അവിടത്തെ സമയം കുറവ് തന്നെയാകുന്നു കൂടുതൽ സമയം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിയവർ വളരെ വൈകി മാത്രമേ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

ഇത്തരത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പാടുകൾ ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ പൊതുവേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും പുനർജനിച്ചവർ അല്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *