വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിദ്യാ

നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടും കഠിനാധ്വാനവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പച്ചപിടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ പറയുന്ന കൂടോത്രം ക്ഷുദ്ര പ്രവർത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തി അവരുടെ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായി അതായത് നമ്മളുടെ ഉയർച്ചയെ തടയിടാൻ നമ്മളെ തളച്ചിടാൻ ഒരിക്കലും ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ പോകാതിരിക്കാൻ.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാശങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തു ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ കൂടോത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ ഇതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട വരുന്ന നമ്മൾ കരുതുന്നവർ.

നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അയൽക്കാരെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം തൊഴിലിടത്തിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിലും.

ഒക്കെയാണിത് കൂടുതലായിട്ട് തരത്തിലുള്ള ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കൂടോത്രം ചെയ്തു ദോഷവും ഒക്കെ ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്.അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച്.

നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗത്തിനോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment