പ്രമേഹം പെട്ടെന്ന് നോർമൽ ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്നാൽ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ചെറുപ്പക്കാരെയും കൗമാരക്കാരെയും മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ പോലും ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രമേഹ മരുന്നുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന പ്രമേഹം മൂലമുള്ള കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വളരെ കൂടുതലുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ.

അപാകതകളാണ്പ്രമേഹ മരുന്നുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന പ്രമേഹം മൂലമുള്ള കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വളരെ കൂടുതലുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകളാണ് പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധിക്കാനും ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി മാറ്റാനാകും എന്നറിയാമെങ്കിലും സാക്ഷരതയും.

ജീവിത നിലവാരത്തിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മലയാളികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുന്നുകളും കഴിച്ചു നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് ജീവിതശൈലിലെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ.

എല്ലാ പ്രമേഹം മരുന്നുകളും നിർത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഷുഗർ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കാൻ കഴിയുന്നതേയുള്ളൂ അതിലെ ശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ആകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരിലേക്കും കൗമാത്തുന്നത്.

എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതരം പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എല്ലാർക്കും അറിയാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇൻസുലിൻജക്ഷൻ എടുക്കാൻ മാത്രം പരിഹരിക്കാനും കഴിയും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/Ql859lbmUC4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *