ലിം.ഗത്തിലെ ബ്ലോക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മടി കാണിക്കുന്ന പറയാനായിട്ടും അതുപോലെതന്നെ ഡോക്ടർസിനെ കൺസൽ ചെയ്യാനായിട്ടും മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദാഹരണം കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലിംഗത്തിലേക്ക്.

ശരിയായ രീതിയില് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അതുപോലെതന്നെ പിന്നെ മറ്റ് കണ്ടീഷനുകൾ എന്നു പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.

അതും ഈ പറഞ്ഞ കാരണമാകുന്നുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻസ് കഴിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നതും കാരണമാകുന്നു അതുപോലെതന്നെ ഒസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരിലും ഉദാഹരണക്കുറവ് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

ഇനി മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഇനി പോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഉദാഹരണക്കുറവ് എന്നൊരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

പിന്നെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശരിയായ രീതിയില് രക്തം ലിംഗത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഹാർഡ് ഡിസീസ് ഉള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *