നീയൊരു സാധനം വീടിൻറെ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

സമ്പത്ത് വളരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ശരിയാണ് സമ്പത്ത് വളരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് വളരാത്തത് അതിന്റെ കാരണവും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അല്ല നമ്മൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്.

ഒരു ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അത് വാങ്ങുന്നിടത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വീട്ടിൽ വച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.

അല്ലാതെ നമ്മൾ ലാഫിങ് ബുദ്ധ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവത്തില്ല അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഗുണവും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള.

ദുരിതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാഫിംഗ് ബുദ്ധയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എവിടെയാണ്.

ഈ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനുമുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ചുമ്മാ ഒരിടത്ത് വെക്കുകയല്ല അതിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് വച്ചാലേ അതിൻറെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment