കയ്യിലെ കാലിലെയും കോച്ചി പിടുത്തം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം

തരിപ്പ് തോന്നുക നല്ല വേദന തോന്നുക തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൈയിലോ കാലിനോ ഭാഗം വേദന ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തെ മസിലുകൾ കോച്ചി പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാഷൻ ആവുന്നു.

എന്നുള്ളതാണ്. തിരിച്ചറിയാൻ സമയമെടുക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളിലാണെങ്കിലും മുതിരാണെങ്കിലും ഇത് വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കോമൺ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം.

നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചില മസിലുകൾക്ക് ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻറെ അംശം കുറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ല വെയിലുള്ള.

സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗർഭകാല സമയത്തൊക്കെ തോന്നലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പിരീഡ്സ് ആവുന്നതിനു.

മുൻപ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചില മസിലുകൾ എല്ലാം തന്നെ കൺട്രഷൻ ആവുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment