വിചാരിച്ച കാര്യം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം നടത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

ഉത്രം നക്ഷത്രം മണ്ഡലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഉത്രം ഞാറ്റുവേല തന്നെ തുടരുകയുമാണ് ചന്ദ്രമാസമായ മാസത്തിലെ ഇതുവരെയാണ് ചന്ദ്രസഞ്ചാരം തുടങ്ങി ചന്ദ്രൻ ക്രമേണ ത്തിലേക്ക് വന്നു എത്തുകയുമാണ് ശനി കുംഭം രാശിയിൽ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലും വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലും.

   

വക്രസഞ്ചാരം നടത്തുന്നതും ആണ് ചൊവ്വ കന്യ രാശിയിൽ അത്തം നക്ഷത്രത്തിനും ബുധൻ ചിങ്ങം രാശിയിൽ പൂരം നക്ഷത്രത്തിലും ശുക്രൻ കർക്കടക രാശി നക്ഷത്രത്തിനും ആണ് ഉള്ളത് ചന്ദ്രൻ ജന്മ രാശിയുടെ അഥവാ ജനിച്ച മുകളിൽ പരാമർശിച്ച ഗ്രഹനിലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ.

ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ വന്ന് ചേരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുവാൻ സാധിക്കുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങൾ വന്ന് ചേരും ബുധനാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ 9 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ പ്രതികൂലമാണ് എന്ന് പറയാം അതായത് എത്രയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്ന ചേരണം.

എന്നില്ല കാര്യപരാജയം അപകടഭീതി നഷ്ടം മനപ്രയാസം ശരീരവും ശത്രുശല്യം ഇവ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതെല്ലാം വഴിമാറി പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *