ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

പല ആളുകളും വേറെന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതിനു വേണ്ടി.

   

നമ്മുടെ ജീവിതക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.അതുപോലെ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നതും എൻറെ ഡിഫറെൻറ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട ഒരു അമിനോ സാധാരണയായി നമ്മുടെ മസിൽ അതുപോലെ.

തന്നെ തലച്ചോറിലേക്കാണ് ബ്രെയിൻ ലിസ്റ്റിലാണ് കാണുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് മസിൽ കാണുന്നതു കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കൂടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മസിലിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണിത് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്രിയാറ്റിനിൻ.

എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിയാറ്റിന് എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപകടം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ക്രിയാറ്റിൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ്.

നമുക്ക് ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സാധാരണയായി ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ക്രിയാറ്റിൻ സപ്ലിമെൻറ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ആവാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *