പച്ചമുളക് നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഏതു ഭാഗത്ത് വെക്കണം എന്ന് നോക്കാം

ഏവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനായി നാം വീട് വയ്ക്കുമ്പോഴും അവിടെ നാം ഓരോ വസ്തുക്കൾ സ്നേഹത്തോടെ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഊർജ്ജം നമ്മളിലും പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് നമ്മളിലെ ഊർജ്ജം ദൈവാംശം തന്നെയാണ് ഈ ദൈവാംശമായ ഊർജ്ജം നമ്മളിൽ കുറയുവാനും.

   

കൂടുവാനും സാധ്യത കൂടുതലും ആകുന്നു. ഇതിൽ കാരണം കർമ്മഫലമാണ് എന്ന കാര്യം നാം വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അതേപോലെതന്നെ വാസ്തു പ്രകാരവും ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ദോഷങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു.

പ്രത്യേകിച്ചും വൃത്തിയും വെടിപ്പും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി തന്നെ വീട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തിന് പകരം.

അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഊർജം ആയിരിക്കും രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് വന്ന ചേരുകയും ചെയ്യും ഇതിനാൽ നാം വീട് വച്ചാലും ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാൽ നാം വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പച്ചമുളക് എന്ന കാര്യം നാം വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന ചെടികളിൽ ഒന്നാണ് പച്ചമുളക് ഇവ ഏത് ദിശയിൽ ശരിയായി നടത്തും എന്നും എപ്രകാരം നടാം എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *