വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാറാൻ ഈയൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു നോക്കുക

വെരിക്കോസ് ആണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കാം.

   

വെരിക്കോസ് വെയിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുന്നതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻറെ പല ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും രക്തം അതായത് ശുദ്ധ രക്തം പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ധമനികളിൽ നിന്നും പല ഭാഗത്തുനിന്നും അശുദ്ധ രക്തം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ.

ശിരകൾ വഴിയാണ് വരുന്നത് ആളിന്റെ തൊലയിലും വരുന്ന ശിരകൾക്കു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. തൊലിക്കയിലായിട്ട് കാണുന്നതിന് സൂപ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ പറയുന്നത് മുകളിൽ ആയിട്ട് നേരെ തൊലിക്കെടീല് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരുന്നത് എങ്ങനെ തടിച്ചു വീർത്തവരാണ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഞരമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിരകൾ പുറത്തോട്ട് തടിച്ചു കാണണമെന്നില്ല പുറത്തുവരുന്നത്.

കുറച്ചും കൂടി ബൾബ് പുറത്തോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ റിക്വസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ആളുകൾ ഒരു സ്പൈഡർ പോലെ കാണും പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടെ തടിച്ച് വരും കൂടുതൽ മുട്ടിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/6htLSPSkHhg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *