നിങ്ങൾക്ക് കാലിൻറെ വേദന മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

അവർക്ക് ഇരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ടിനു വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഇടുപ്പിന് വേദന നട്ടെല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് വേദന ഇതൊക്കെ കാരണം പ്രായമായ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് കാൽമുട്ട് ഇടുപ്പിൽ നട്ടെല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത്.

   

അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കുഴ കൈമുട്ട് കൈവിരലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വെയിറ്റ് ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രണ്ട് അസ്ഥികൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് ജോയിൻ്റ്. ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉരസലിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും.

കൂടുതലായും സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതും ആണെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ലൈഫ് ചെയ്യൽ കൊണ്ടും ആക്സിഡൻറ് കൊണ്ടും ഈ പോസ്റ്റിയോ ആസ്ട്രട്ടീസ് കണ്ടുവരാറുണ്ട്.

നമ്മുടെ കാർട്ടിലേജിന് വരുന്ന തേയ്മാനം നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ളിലെ സൈനോയ്ഡ് അസ്ഥിയുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് നീർക്കെട്ടും വേദനയും അനുഭവപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *