സർജറി ചെയ്തിട്ടും വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

പലപ്പോഴും പലരുടെയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ കുറവാണ്. പലരും എനിക്ക് പല സിംറ്റംസ് കേൾക്കൂ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയും വെരിക്കോസ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാലിൽ എങ്ങനെ ഞരമ്പ് തടിച്ചു വരുന്നത് തടിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ്.

   

എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും തടിച്ചുവന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുകയും അതുകഴിഞ്ഞ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിൽ തടിച്ചു മാത്രം കടക്കുകയും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആളുകളിൽ.

കാലിലെ ബുദ്ധിമുട്ടേയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല സാധാരണ ഒരു ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ.

ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞരമ്പ് തടിച്ച് വന്നു പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു വെയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുവരുന്നത് കൂടിയ കട്ടിയായിട്ടുള്ള എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളതാണ്.

സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാല് കടച്ചിൽ എന്ന് പറയില്ലേ വേദന ആ കടച്ചിൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാല് കടച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *