ഗർഭിണികൾ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല

സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഗർഭാവസ്ഥ നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞൻ ജീവൻ കൂടി വളരുന്ന ഒരു സമയം ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. ഭക്ഷണങ്ങൾ.

   

ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ലത്തത് നോക്കാം. വിഷമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മെർക്കുറി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള.

മീനുകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക സാധാരണക്കാർക്ക്ഇങ്ങനെയുള്ള മീനുകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക സാധാരണക്കാർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആണെങ്കിൽ മാസത്തിൽ മാക്സിമം ഒരു രണ്ടുതവണ മാത്രം കഴിക്കാം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി ശ്രമിക്കുക.

ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് പറയുന്നത് 20 മിനിഗ്ര വരെ ഒരു ദിവസം ഗർഭിണികൾക്ക് കഴിക്കാമെന്നാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭ്രൂണത്തിൽ ഏറ്റവും അവിടെയും വളർച്ച കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവാറുണ്ട്.

പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ ഡെലിവറി വരാനും അതുപോലെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികളായ ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *