രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

സ്ഥിരമായി ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഉദാഹരണക്കുറവ് ശീക്രസ്കലനം ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള പലതരം കാരണം പലവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ വളരെയേറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം തന്നെ അവരുടെ.

   

ആ ഒരു ഇൻ്റിമസി പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് പോലും പോകാൻ മടിക്കുന്ന ലേറ്റ് ആയി ചെന്ന് കാരണം ടയേർഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങാമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കാരണം എല്ലാം പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അകപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലും അവർക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷൻ.

വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പൈപ്പിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല അതേപോലെതന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിന് കാരണം ബ്ലോക്ക് കാരണം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഭയപ്പെടണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉദാഹരണം.

കുറവുള്ളവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഒരു എന്തായാലും ഹാർട്ട് അട്ടാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഹാറ്റിന്റെ റൗണ്ടിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എല്ലാം രക്തത്തിൽ വന്നു കട്ടിയായി ഒരു ക്ലോട്ടായി ഒരു കട്ടിയായി വന്ന് ബ്ലോക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള അസുഖം വരുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *