നിങ്ങൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മനസ്സിനെയും ഒരേപോലെ കുളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കുളിച്ച് റെഡിയായി പോകുന്നത് കൂടുതൽ ഉന്മേഷമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്.

   

എന്നുള്ളത് പലർക്കും സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് ചൂടുവെള്ളവും അതുപോലെതന്നെ തണുത്ത വെള്ളവും.രണ്ടിന്റെയും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും വിശദീകരിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക.

എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വിശദീകരിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഇനിയും വലിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നതിനായി കാരണമാകുന്നു പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ കുളിക്കുന്ന.

സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ വരുത്തുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല തണുത്ത വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നേർവു ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ഉന്മേഷവും ഒരു ഊർജ്ജവും പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്.ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *