നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയുടെ അടുപ്പ് ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം

അടുപ്പ് വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് സ്ഥാനം തെറ്റിച്ചു വച്ചാൽ അത് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ദോഷമായിട്ട് മരണദുഃഖം ആയിട്ട് വന്ന ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഊർജ്ജം.

   

എല്ലാം തന്നെ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് നമ്മളുടെ വീടിൻറെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ വീട്ടിലെ അടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പവിത്രമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും പവിത്രമായ സ്ഥാനത്ത് അല്ല നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ദോഷമായിട്ട് വന്ന് ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വീടിൻറെ അടുക്കള ഏത് ദിശയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അതായത് നമ്മളുടെ വീടിനെ എട്ട് ദിക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നത് എട്ട് ദിശകൾ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കൂടാതെ നാല് കോണുകൾ അഥവാ മൂലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

വടക്കുകിഴക്കേ മൂല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലതന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാല് കോണുകളും എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കോണുകൾക്കും അതിൻറെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അഗ്നി ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയാണ്. വീടിൻറെ തെക്ക് ഭാഗവും കിഴക്ക് ഭാഗവും കൂടെ ഒത്തുചേരുന്ന ആ ഒരു കോണാണ് വീടിൻറെ അഗ്നികോൺ അഥവാ തീയുടെ സ്ഥാനം അഗ്നിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *