രാത്രി ജ്യൂസ് കുടിച്ചു നോക്കൂ ഉത്തേജനം ലഭിക്കും

സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ശീക്രസ്കലനം അതായത് പ്രീമിച് അതുപോലെ തന്നെ ഇറട്ടൻ ഡിസ്കഷൻ അതായത് ഉദാഹരണം കുറവ് എന്നീ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളെ കുറിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മടി കാണിക്കുന്ന പറയാനായിട്ടും അതുപോലെതന്നെ ഡോക്ടർസിനെ കൺസൽ ചെയ്യാനായിട്ടും മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്.

   

ഉദാഹരണക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇറക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകും.

അതുപോലെതന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഉണ്ടാകും. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ പിന്നെ മറ്റ് കണ്ടീഷനുകൾ എന്നു പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ കാരണമാകുന്നുണ്ട് മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും.

മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നു ഇതുപോലെതന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരിലും ഉദാഹരണക്കുറവ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇനി മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഇനി കാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കുന്നവരുടെ കുറവ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/0_C2hSwBMSo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *