നിങ്ങളുടെ രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

എന്തുകൊണ്ടാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ള അസുഖം വരുന്നത് അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻറെ പലഭാഗങ്ങളിലോട്ടും രക്തം അതായത് ശുദ്ധ രക്തം അതുപോലെതന്നെ വരുന്ന കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്.

   

വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. നേരെ തൊലിക്കെടില് സൂപ്പർ ഉണ്ടാകുന്നെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. പുറത്തുവരുന്നത് പുറത്തുവരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ബൾബ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടും ആളുകൾ ഒരു സ്പൈഡർ വെബ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത്.

ഈ വേനുകൾ കുറച്ചുകൂടി തടിച്ചു വരും കൂടുതൽ ആയിട്ട് മുട്ടിൻ്റെ താഴെ ചില ആളുകൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട്. കൂടുതൽ സമയം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആണെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്കുപേഷൻ ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.കൂടുതലായിട്ടും നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാഫിക് പോലീസ് ആണ് കൂടുതൽ ആയി കാണുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *