ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഗർഭാവസ്ഥ നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞൻ ജീവൻ കൂടി വളരുന്ന ഒരു സമയം ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആരോഗ്യം എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്.

   

അതുപോലെ എനർ ഒക്കെ കഫീനുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നത് ദോഷകരമാണ് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് പറയുന്നത് 20 മില്ലിഗ്രാം വരെ ഒരു ദിവസം ഗർഭിണികൾക്ക് കഴിക്കാമെന്നാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലാസ കുറയും. നേരത്തെ ഡെലിവറി വരാനും അതുപോലെ അബോഷൻ ആവുന്നതിനും ഇത് കാരണമാവാറുണ്ട്.

പറയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു അമ്മ മകൻ ഗർഭിണികൾക്ക് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെയാണ് അവർക്ക് ഹൃദയം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. മൈദ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി പൈയിൽസ്.

ഗർഭിണികൾക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സാലഡുകൾ ഒക്കെ ഗർഭിണികൾ കൂടുതലായി കഴിക്കണം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മടികൾ കൊണ്ട് പോലും കഴിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നും പേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *