നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

ആഗ്രഹം അതെന്തുമായി ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള വിജയമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു ശത്രു സംഹാരമായി കൊള്ളാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം തടസ്സം മാറിയ കാര്യം നടന്ന് കിട്ടുന്നത് ആകട്ടെ ധനാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ ആകട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഏത് തന്നെയായാലും അത് നമുക്ക് നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഫലീകരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട്.

   

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിഹാരരീതി ഒരു കർമ്മമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം അത് എന്തുതന്നെയായാലും എന്ത് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിലും ആ തടസ്സൊക്കെ മാറി നടന്നു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

അല്ലാതെ കൈയും കെട്ടി നോക്കി ആരെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവായി സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ ആയിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.

സാധാരണപോലെ ത്രി സന്ധ്യാനേരത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം ഏതൊരു കർമ്മം ഫലമായി കിട്ടാനും ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും ഏറ്റവും നല്ല ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യാനും ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധിയാണ് മറ്റൊന്ന് ബ്രാഹ്മണ മുഹൂർത്തമാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *