ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ

ബൈപ്പാസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഹാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയും എല്ലാവർക്കും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ടിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ് ചെയ്യുന്നു ശരിയാകുന്നില്ല ബ്ലോക്കിന്റെ വലിപ്പം എണ്ണം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ടിൽ ബൈപ്പാസ്.

   

കയ്യിലെ കാലിന് ഇടുപ്പിന് ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെപ്പോയി ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും അതിന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുമോ അതായത് ബൈപ്പാസ് ധമനിയുടെ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള രക്തം ധമനി ബ്ലോക്കിന് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കാരണം ഒന്നും അത് തുറക്കാൻ നടത്തി അത് പറ്റാണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ.

വളരെ നീട്ടത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും അത് ആൻജിയോപ്ലാസ് ചെയ്ത് തുറന്നിട്ടാലും പെട്ടെന്ന് അടഞ്ഞുപോകും എന്ന് നമുക്ക് പഠനങ്ങൾ തെളിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് എവിഡൻസ് ഉള്ള ബ്ലോക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിടുക. ഞാനിപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.

പ്ലാസ്റ്റിക് പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബൈപാസകള് ചെയ്യേണ്ടവരെ ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ടി ഓ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവുമൂലം നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിലുള്ള ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റികളുടെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *