ഇങ്ങനെ അരി പാത്രത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തു നോക്കുക

ഒരു വീട് വീടായി മാറുന്നത് ഒരു വീട് ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ വീടായി മാറുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കലും ഒരു വീടിന്റെ വലുപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിൻറെ ആഡംബരങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന വീടിൻറെ അടയാളമായിട്ട് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് നേരവും.

   

മുട്ടില്ലാതെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നുനേരം ചുമ്മാതങ്ങ് കഴിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും ആ വീടാണ് മഹാലക്ഷ്മി ദേവി കുടികൊള്ളുന്ന മഹാലക്ഷ്മി വാസമുള്ള വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ എത്ര വലിയ മാളിക കെട്ടി വച്ചാലും മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി അന്നം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്മിവാസമുള്ള വീടല്ല ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല എന്നുള്ളത്.

തന്നെയാണ്. കരിങ്കൽ ഭിത്തികൾ മാത്രമായി ആ വീട് ഒതുങ്ങിപ്പോകും ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിലെ ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ധാന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരി ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ ധാന്യങ്ങളാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ അരി പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ധാന്യത്തിലും മഹാലക്ഷ്മി കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *