ഹെർണിയ എന്നുള്ള രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഹെർണിയ അത് കൂടുതലായും കൂടൽ ഇറങ്ങിവരുന്നതിന്റെ ചില പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറയും ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് ഒടിയിലാണ് ഏറ്റവും രണ്ടാമത് കാണുന്നത് പൊക്കിളിൽ ആണ് അതേപോലെ വരുന്ന നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയും രണ്ടും കുടൽ പുറത്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചികിത്സാരീതികളും അതേപോലെതന്നെ.

   

സർജറി ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സംസാരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും സാധാരണ കാണാം എന്താണ് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കാണാറുള്ളത് ഒരു ചെറിയ മുഴ ആയിട്ടാണ് മുഴ ഫുൾടൈം മുഴുവൻ സമയം കാണുക അതല്ലെങ്കിൽ ചെലപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കുട്ടികൾ കരയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഈ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത്.തുടയിൽ കാണുന്ന മുഴകൾക്ക് അകത്തു കാണണം മുഴകൾ വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളിലെ കരയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹെർണിയ ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സംശയിക്കാൻ ഇത് ഉടനെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ഇത് ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫോം ചെയ്യണം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *