നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജനൽ വരേണ്ട ഭാഗം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം

ഈ വടക്ക് ദിക്കിലാണ് ധനത്തിന്റെയും സ്വർണത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും ദേവനായിട്ടുള്ള കുബേരൻ വസിക്കുന്നത്. ശ്രീദേവിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ഉൾക്കൊണ്ട് കുബേരൻ വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് വടക്ക് ദിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രത്യേകം വടക്ക് ഭാഗത്ത് വീടിന് ജനലുള്ളത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടാണ്.

   

കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഭിത്തിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജനൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് നിങ്ങളുടെ മുറികളിൽ ആകാം.അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഉയർച്ച പ്രദാനം ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ജനൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമാണ്. ഈ വടക്കുഭാഗത്ത് ജനൽ തുറന്നിടാൻ കഴിയുന്നത്ര എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ജനലിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു വായു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റ് ആ ഒരു ജനലിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശം ഇതെല്ലാം തന്നെ.

ആ വീടിന് ധനപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായ വായുവും വെളിച്ചവും കടന്നുവരുന്നത് അത് കുബേര അനുഗ്രഹം കടന്നുവരുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞുവരുന്നത് അതല്ല നമ്മുടെ വീടിൻറെ വടക്കുഭാഗത്തെയും ജനലിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ശുഭകരമാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *