അമിതമായ രോമവളർച്ച അമിതവണ്ണം മുടികൊഴിച്ചൽ എന്നിവ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം

ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവതികളെയും അതുപോലെ തന്നെ കൗമാരം പ്രായക്കാരായ പെൺകുട്ടികളെയും വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പി സി ഓ എസ് എന്താണ് പിസിഒഎസ് എന്താണിത് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം. പോളി എന്നു പറഞ്ഞാൽ പലത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

   

സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മുഴ എന്ന അർത്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിലും ഓവേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ഡാശയം ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അണ്ഡാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴ എന്താണ് സിൻഡ്രോം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അണ്ഡാശയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുഴയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ.

പലതരത്തിൽ പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പിസി വയസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് മാസം മുറയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് ചിലവർക്ക് നീണ്ടുപോയേക്കാം ചിലർക്ക് മാസം കാണാറേയില്ല പല മാസങ്ങളും കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാസമുറയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഖക്കുരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ സാധാരണയായി ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *