നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക്കാസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ

യൂറിക് ആസിഡ് വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അധികമായിരിക്കുന്ന പലരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് യൂറിക്കാസിഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രിവന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു വില്ലനാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. കളഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടത്.

   

എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് എവിടെയോ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അലൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു മാറുകയും പകരം യൂറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. കേവലം ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ.

ശരീരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആന്റിഓക്സിഡൻറ് ആണ് ഈ പറയുന്ന യൂറിക് ആസിഡ്. നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ആന്റിഓക്സിഡൻറ് ഉണ്ടാകുന്നതു ഓക്സീകരണം വഴിയാണ് നമുക്കറിയാം അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ് കാരണം ഇതൊരു ആന്റിഓക്സിഡൻറ് ആണ് എന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഒരു വളരെ വലിയ കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/4LzV8e7BN6M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *