നന്ദിയുടെ വാതിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളെ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിക്കും.

പലപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം കണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊഴുത് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ വാഹനങ്ങളായ മൃഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവളെ ചിത്രവും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇത് കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതല്ല.

   

നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിക്കുന്നതിന് നന്ദി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നന്ദിദേവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം വേണം ഭഗവാനെ കണ്ട് തൊഴുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിച്ചു കിട്ടും.

നമുക്കുവേണ്ടി ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നന്ദിദേവനും തയ്യാറാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നന്ദിദേവന്റെ ഇടതു കാതിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുക. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല നന്ദിയുടെ കാതിൽ ഒരു മന്ത്രം കൂടി ചൊല്ലണം. ഈ മന്ത്രം മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലുകയും ഓം നമശിവായ എന്നും മന്ത്രം ഒരു വിടുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് വലിയ ആഗ്രഹവും സാധിക്കും. ഓം സൗര ദേവായ വിദ്മഹേ, മഹാബലായ ദീ മഹേ തന്നു ഋഷ പ്രചോദയം എന്നതാണ് മന്ത്രം. ഈ മന്ത്രം മൂന്നുതവണ നന്ദിദേവന്റെ കാതിൽ ഉരുവിടണം. എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം അത് എത്ര വലുതായാലും സാധിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *